Reklamační řád

Identifikace dodavatele:

FORSAGE INSTRUMENT CZ s.r.o.
Sokolská třída 1615, 702 00 Ostrava
IČ: 098 35 733
DIČ: CZ09835733

Telefon:   +420 722 570 008
Email:      info@forsageinstrument.cz

 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se použije jak pro prodej zboží spotřebitelům v provozovně dodavatele umístěné na adrese Hlučínská 1708/69, Kateřinky, 747 05 Opava, tak i pro prodej zboží spotřebitelům v internetovém obchodě dodavatele umístěném na internetové doméně nacházející se na adrese www.forsageinstrument.cz. Dodavatel seznámí spotřebitele s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost spotřebitele mu jej předá v textové podobě. V případě koupě zboží v internetovém obchodu uzavřením kupní smlouvy spotřebitel stvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem seznámil a že s ním souhlasí.Definice

Při výkladu tohoto reklamačního řádu budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

"Dodavatel"
je společnost FORSAGE INSTRUMENT CZ s.r.o. se sídlem Sokolská třída 1615, 702 00, Ostrava

"Internetový obchod"
je e-shop dodavatele umístěný na internetové doméně, nacházející se na adrese www.forsageinstrument.cz

"OZ"
je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

"Provozovna"
je kamenný obchod dodavatele nacházející se na adrese Hlučínská 1708/69, 747 05, Opava

"Spotřebitel"
je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s dodavatelem smlouvu (zejména smlouvu kupní), nebo s ním jinak jedná (viz § 419 OZ)

"Spotřebitelská smlouva"
je smlouva, kterou uzavírá spotřebitel s dodavatelem. Při splnění uvedené podmínky se jí rozumí zejména smlouva kupní

"Zákon o ochraně spotřebitele"
je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších právních předpisů

"Reklamace"
je uplatnění práv spotřebitele z vadného plnění

"Zboží"
je movitá věc, která je předmětem prodeje v internetovém obchodě

Úvodní ustanovení

Reklamace musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí OZ a zákonem o ochraně spotřebitele. Spotřebitel má právo uplatnit reklamaci osobně v provozovně, případně prostřednictvím pošty zasláním kopie o úhradě ceny zboží a vyplněného reklamačního protokolu na adresu Hlučínská 1708/69, 747 05, Opava. Dodavatel zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu provozovny dodavatele. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které dodavatel spotřebiteli vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě dodavatele nebo v místě spotřebiteli bližším.

Spotřebitel je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit doklad o koupi zboží. Spotřebitel není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Poskytl-li dodavatel nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud není sjednáno jinak.

Uplatnění práv z vad zboží

Dodavatel odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Dodavatel plní vadně, zejména:

a) poskytne-li zboží, které nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti
b) neupozorní-li na vady, které zboží má, ač se při takovém plnění obvykle nevyskytují
c) ujistí-li spotřebitele v rozporu se skutečností, že zboží nemá žádné vady, anebo že se zboží hodí k určitému užívání
d) zcizí-li cizí zboží neoprávněně jako své

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096 OZ. Za vadu se považuje i plnění jiné. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

Právo spotřebitele z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na spotřebitele, byť se projeví až později. Právo spotřebitele založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti dodavatele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána
b) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním
c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem
d) vyplývá-li to z povahy zboží.

Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Dodavatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí dodavatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení dodavatel zároveň uvede, že další práva spotřebitele, která se ke koupi zboží vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze potvrzení podle předchozí věty nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

Práva spotřebitele z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu zboží použití jiného zboží, které spotřebitel předal dodavateli. To neplatí, prokáže-li dodavatel, že na nevhodnost předaného zboží spotřebitele včas upozornil a spotřebitel na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předaného zboží ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit.

Spotřebitel zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech.

Je-li vada zboží nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy nebo lze-li vadu zjistit z veřejného seznamu, jde k tíži spotřebitele. To neplatí, pokud dodavatel vadu lstivě zastřel nebo pokud spotřebitele výslovně ujistil, že zboží takovou vadu nemá nebo že je vůbec bez vad.

Při předčasném plnění může dodavatel odstranit vady zboží do doby určené pro její odevzdání. Výkonem svého práva nesmí spotřebiteli způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo spotřebitele na náhradu škody tím není dotčeno. Předchozí věta platí obdobně i pro vady dokladů.

Zboží má právní vadu, pokud k ní uplatňuje právo třetí osoba, ledaže o takovém omezení spotřebitel věděl nebo musel vědět. V takovém případě to spotřebitel oznámí bez zbytečného odkladu dodavateli.

Pokud spotřebitel na sebe převedl právo ke zboží, o kterém ví, že nepatří dodavateli nebo že dodavatel není oprávněn takové právo zřídit, nemá právo z této vady.

Neoznámil-li spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji spotřebitel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

K účinkům podle ustanovení 4.13 tohoto reklamačního řádu soud přihlédne jen k námitce dodavatele, že vada nebyla včas oznámena. Dodavatel však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které dodavatel v době odevzdání zboží věděl nebo musel vědět.

Soud nepřizná spotřebiteli právo z vad zboží, neoznámil-li spotřebitel vady zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání zboží, a namítne-li dodavatel, že právo bylo uplatněno opožděně.

Jakmile spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu dodavateli a zboží dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Práva z vady se uplatňují u dodavatele, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však v potvrzení podle tohoto reklamačního řádu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě dodavatele nebo v místě pro spotřebitele bližším, uplatní spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi dodavatelem a spotřebitelem při koupi zboží. Uplatní-li spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu dodavatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Vytkl-li spotřebitel dodavateli vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou spotřebitel nemůže vadné zboží užívat.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má spotřebitel právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího předmětu dodávky
b) na odstranění vady opravou zboží
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny
d) odstoupit od smlouvy. V případě, že vadné plnění je nepodstatným porušením smlouvy, má spotřebitel právo na odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Spotřebitel sdělí dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže spotřebitel změnit bez souhlasu dodavatele; to neplatí, žádal-li spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li dodavatel, že vady neodstraní, může spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Při dodání nového zboží vrátí spotřebitel dodavateli na jeho náklady zboží původně dodané. Nezvolí-li spotřebitel své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Nemá-li zboží vlastnosti dle tohoto reklamačního řádu, může spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Dokud spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady

Právo z vadného plnění spotřebiteli také nenáleží, pokud spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud spotřebitel vadu sám způsobil.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží
b) použil-li spotřebitel zboží ještě před objevením vady
c) nezpůsobil-li spotřebitel nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
d) prodal-li spotřebitel zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí spotřebitel dodavateli, co ještě vrátit může, a poskytne dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch. Neoznámil-li spotřebitel vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Záruka za jakost, reklamace

Zárukou za jakost se dodavatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Záruční doba běží od odevzdání zboží spotřebiteli.

Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu dodavatel.

Práva z vad, včetně vad záručních se uplatňují u dodavatele v jeho provozovně nebo v jeho sídle, zpravidla písemně. Při reklamaci je spotřebitel povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat původ předmětu dodávky a popsat v čem vady shledává či jak se projevují.

Vadu krytou zárukou musí spotřebitel vytknout dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

Po uplatnění reklamace vydá dodavatel spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dodavatel dále spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí.

Dodavatel vyřídí reklamaci a odstraní vady zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace. Neodstraní-li dodavatel odstranitelné vady předmětu dodávky v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit.

Záruka se nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku toho, že zboží bylo vystaveno nehodě, nedbalosti, nesprávnému zacházení v rozporu s návodem k obsluze, neautorizovaným opravám, nesprávné instalaci nebo živelným pohromám. V případech dle předchozí věty dodavatel neodpovídá za vady zboží. Dodavatel nebude odpovědný ani za vady zboží vzniklé na základě běžného užívání a opotřebení zboží či jeho součásti.

Dodavatel není odpovědný za náhodné nebo následné škody vzniklé ve spojení s používáním zboží.

Zásilky doručované k reklamaci prostřednictvím dopravců se odesílateli doporučují pojistit na plnou hodnotu zboží. V případě poškození v průběhu dopravy dodavatel za toto poškození nenese odpovědnost.


Prodloužená záruka

Pokud dodavatel stanoví k určitému zboží rozšířenou záruční dobu tak k ní platí následující ustanovení:
a) Záruka se vztahuje pouze na mechanické závady, pokud se nejedná o opotřebitelný díl
b) Jediným možným plněním, které dodavatel poskytne je Výměna zboží za jiné, pokud se strany nedohodnou jinakNáklady reklamace, řešení sporů a závěrečná ustanovení

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má spotřebitel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva dle ust. § 1924 OZ. V případě, že dodavatel reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se spotřebitel sám nebo po dohodě s dodavatelem společně obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Spotřebitel je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je dodavatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet spotřebitele. O tomto postupu musí dodavatel spotřebitele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

Dodavatel a spotřebitel se zavazují případné spory vzešlé z tohoto reklamačního řádu anebo v souvislosti s ním vyřešit primárně smírnou cestou.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Dodání takového zboží splňuje podmínky darovací smlouvy.

Tento reklamační nabývá platnosti a účinnosti dne 2.10.2021. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento reklamační řád změnit bez předchozího upozornění.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení